DALIBOR-JANDA_web_jmeno.png
Obchodní řád

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.daliborjanda.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
   
2. PROVOZOVATEL
 
 • Majitelem internetového obchodu je Dalibor Janda (plátce DPH). Objednávky vyřizuje a prodávajícím subjektem je Hurikán records.
   
3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s tímto nákupním a reklamačním řádem a že s ním souhlasí
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím s podmínkou zaplacení jeho kupní ceny.
   
4. DODÁVKY, POŠTOVNÉ A PLATBY

Dodávka zboží

Dodávka zboží je realizována prostřednictvím služeb České pošty ,a to na dobírku.
Poštovné - Česká republika
Zákazník přebere objednané zboží jehož cena je navýšena o částku balného a poštovného, které činí 80,- Kč

Poštovné - Slovenská republika
Zákazník přebere objednané zboží jehož cena je navýšena o částku balného a poštovného, které činí 250,- Kč

Platby jsou přijímány výhradně v české měně.
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

 

5. REKLAMACE
 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
 • REKLAMACE služeb ČESKÉ POŠTY: Zboží je rozesíláno prostřednictvím Českých pošt. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Kupující se bude řídit následujícími pokyny:

  - Zásilku si vždy prohlédne před dopravcem.
  - V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) ihned s dopravcem sepíše protokol o poškození zásilky.

  V případě problému s Českou poštou zašle kupující mail na adresu hurikan.rec@quick.cz. Do předmětu uvede "Stížnost na přepravu", popíše problém, uvede kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude kontaktovat dopravce a bude kupujícího informovat o výsledku.

   
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
 • Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy.


7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. s celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
   
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. b) Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem. Tento Nákupní a reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2016. Změny řádu vyhrazeny.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one